สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

กิจกรรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล 07-05-2018 09-05-2018
ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน 22-11-2017 22-11-2017
สปคม.ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง"โรคเบาหวาน" แก่ประชาชน เนื่องในวันเบาหวานโลก 14-11-2017 14-11-2017
เร่งผลักดัน "แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2561–2564" 13-11-2017 14-11-2017
"กิจกรรมสร้างความสุข บุคลากรคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน" 08-11-2017 08-11-2017
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงานและพัฒนาองค์กร) 07-11-2017 07-11-2017
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ TBCM online (กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบาย กลไก และศูนย์วิจัย จัดการความรู้) 02-11-2017 03-11-2017
วันอัมพาตโลก 30-10-2017 30-10-2017
วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 26-10-2017 26-10-2017
วันปิยมหาราช 23-10-2017 23-10-2017
"21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ" 21-10-2017 21-10-2017
ศูนย์ปฏิบัติการฯร่วม EOC: Emergency Operations Center สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 20-10-2017 20-10-2017
กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี ที่ทำเพื่อพ่อหลวง" 18-10-2017 18-10-2017
วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 13-10-2017 13-10-2017
วันออกพรรษา 05-10-2017 05-10-2017
วันผู้สูงอายุ 01-10-2017 01-10-2017
สปคม. จัดกิจกรรม “พัฒนาที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” Big Cleaning Day 20-09-2017 20-09-2017
สปคม. นำทีมตรวจแอลกอฮอล์และยาสูบเขตหลักสี่ 15-09-2017 15-09-2017
องค์กรสุขภาพดี Healthy Organization 01-09-2017 01-09-2017

วิสัยทัศน์

“ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2579”


อ่านต่อ

พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
2) ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ
3) สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ...


อ่านต่อ

เป้าประสงค์

มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพการให้บริการ
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
มิติการพัฒนาองค์กร


อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)


อ่านต่อ

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบอ่านต่อ

ค่านิยม

ส: สังคมดี บุคลากรดี "มีความสุข" 
ป: ประเทศชาติและประชาชนมาก่อน 
ค: ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ 
ม: เมืองสุขภาพดีด้วยความร่วมมือพหุภาคี


อ่านต่อ