กิจกรรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
กทม. ร่วมกับ สปคม. เตรียมขับเคลื่อน ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ที่เป็นรูปธรรมครั้งใหญ่ หลังจากประกาศระเบียบสำนักนายก ปี 2554 22-05-2019 30-05-2019
สปคม.กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ กลไก การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ 21-05-2019 24-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ตระหนักถึงความสำคัญของ “ฆาตกรเงียบ” ใกล้ตัว 17-05-2019 22-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก เชิญชวนประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภัยเงียบใกล้ตัว 17-05-2019 23-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายเขตเมือง สคร. ทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ ร่วมวิเคราะห์ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนา“ระบบจัดการสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง” และนำเสนอผลงานโครงการเด่น(Product Champion)ในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในแต่ละเขตรวม 12 เขต 16-05-2019 17-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ...ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 13 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิต 10-05-2019 17-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริบทเขตเมืองและการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตามกรอบ 6 building blocks” เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมืองทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี 08-05-2019 16-05-2019
ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 07-05-2019 17-05-2019
เข้าร่วมเข้าเฝ้าและรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค อย่างยิ่งใหญ่ 05-05-2019 10-05-2019
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พ.ค.62 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีไทย 04-05-2019 05-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนในช่วงหน้าฝน แนะยึดหลัก “ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)” 02-05-2019 16-05-2019
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล 07-05-2018 09-05-2018