สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

วิสัยทัศน์

“ประชาชนเขตเมืองได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2579”


อ่านต่อ

พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี
2) ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆ
3) สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ...


อ่านต่อ

เป้าประสงค์

มิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพการให้บริการ
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
มิติการพัฒนาองค์กร


อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)


อ่านต่อ

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบอ่านต่อ

ค่านิยม

ส: สร้างสรรค์ สามัคคี มีความสุข
ป: ประเทศชาติและประชาชนมาก่อน 
ค: ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ 
ม: เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม


อ่านต่อ