08 - 05 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บริบทเขตเมืองและการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตามกรอบ 6 building blocks” เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมืองทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

..วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตามกรอบ 6 building blocks ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง โดยกล่าว

...ขอชื่นชมพี่น้องทีมงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่เข้าไปศึกษาบริบทเขตเมือง โดยเริ่มจากเครือข่ายเทศบาลนคร เริ่มเข้าใจความเป็นเขตเมือง และ

ขอขอบคุณวิทยากร ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับสถาบันฯ นับเป็นแขกท่านแรกที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องเขตเมืองภายหลังที่ตนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งท่านวิทยากรมีเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เรื่องการบูรณาการ งานภาครัฐ และความเป็นเมืองอย่างดียิ่ง

...นพ.เอนก กล่าวต่อไปว่า นโยบายความเป็นผู้นำสปคม. นั้น ต้องทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมกับเครือข่ายพื้นที่เขตเมืองให้ได้ เมื่อได้ช่องทางรู้จักบริบทเครือข่ายแล้ว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองต้องสร้างคนทำงานเขตเมืองอย่างมืออาชีพ ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปทำงานกับเครือข่าย ต้องมีสมรรถนะ ดังนี้

1. ต้องทำงานร่วมกัน(Collaborative Leadership) 
2. ผู้นำร่วม (Collective Leadership) ผลัดการรุก ผลัดการรุก ผลัดกันรับ 
3. ความรู้ในการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(Knowledge) 
4. มีวิธีการ กลไกในการบริหารจัดการ(Method)ในการป้องกันควบคุมโรคที่สปคม.จะไปเชื่อมกับเครือข่าย เช่น การจัดการสอบสวนโรค

ทั้งนี้มุ่งหวัง ให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่เป็นต้นแบบ ใครอยากรู้ อยากทำงานเขตเมือง ต้องมาผ่านการอบรมที่สปคม. ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นต้นทุน สร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงความเป็นตัวตนขององค์กร ให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

คาดหวังว่าหัวหน้าทีมและทีมงาน ดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้และโครงการฯได้

...จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มีเก็บข้อมูลแล้วในพื้นที่ 12 เขต จำนวน 30 แห่งของเทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวม 32 แห่ง

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ คือ 
1.ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นภาพของเขตและภาค 2.ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง
(Best practice) 12 เขต โดยเขตละ 1 เรื่อง

...ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ วิทยากร ได้กล่าว ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรค จึงได้จัดตั้ง สปคม. ซึ่งคนทำงานเขตเมืองต้อง

1) เป็นทั้งบู๊ (ฝ่ายนำทีมออกปฏิบัติการในพื้นที่เชิงรุก) และฝ่ายบุ๋น (ฝ่ายใช้สติปัญญา คิดกลไก และเสนอความคิด เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ)

2) ต้องรู้ลึก รู้จริงเรื่องการดำเนินงานเรื่องเขตเมือง จึงต้องออกไปทำความรู้จักเขา และกลับมาทบทวนให้รู้จักเรา

...ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 
50 คน

...บุคลากร ได้นำเสนอผลการสำรวจบริบท ระบบกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมืองตามกรอบ 6 buliding blocks รวมทั้ง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยวิทยากร ผู้อำนวยการฯ และผู้เข้าประชุม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความคมชัด เพื่อนำเสนอในการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขตต่อไป

ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ตรงกับความท้าทายและความต้องการของพื้นที่เขตเมือง อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ลดป่วย ลดโรคและภัย และลดการเสียชีวิตต่อไป

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/17271312

94099313?__tn__=K-R

กิจกรรมที่น่าสนใจ