13 - 11 - 2017

เร่งผลักดัน "แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2561–2564"

เร่งผลักดัน "แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2561–2564"
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2561–2564” เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพัฒนาแผนจนเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง"การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง" ประกอบด้วย
1) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
2) นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รอง ผอ. สำนักอนามัย กทม.
3) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา รอง ผอ. สำนักการแพทย์ กทม.
4) นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผอ. ส่วนสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนนทบุรี
ดำเนินการอภิปรายโดย.. นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
• องค์การสหประชาชาติได้ติดตามการเติบโตของเขตเมืองทั่วโลก พบว่า...
ในปี พ.ศ. 2490 มีประชากรอาศัยในเขตเมือง ร้อยละ 29 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 52 และยังได้คาดการณ์ ว่าอีก 30 ปีข้างหน้า จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 67
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อย่างสูง
• ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา พบว่า สัดส่วนร้อยละของประชากรในเขตเมือง มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนร้อยละของประชากรเมืองในเอเชียและทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
• แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศไทยก็ถือเรื่องการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นบริบทสำคัญประการหนึ่งด้วย
• จากสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านประชากร ทำให้เขตเมืองมีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และภัยสุขภาพต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ การบาดเจ็บจากการจราจร ซึ่งมีอัตราป่วยตายสูงและเพิ่มสูงขึ้นมากในพื้นที่เขตเมือง
• ปัญหาที่กล่าวมานี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หลายหน่วยงาน ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นการทำงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองจำเป็นต้องมี...
"แผนแม่บทระดับประเทศ" และมีความสำคัญที่จะต้องได้ความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ที่ทำงานร่วมกัน
• กรมควบคุมโรค ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารในปัจจุบัน และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำ (ร่าง)แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการ ประชุมมากกว่า 20 ครั้ง ประชาพิจารณ์ไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น ...
• เพื่อประชาชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีสุขภาพดี ได้รับการป้องกัน ดูแลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

#สปคม
#แผนแม่บทการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง


**เอกสารการประชุมสามารถดาว์นโหลดได้ด้านล่างภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ