07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล

...วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน ได้แก่นายแพทย์โสภณ เมฆธน นายกสมาคมนักบริหารสาธารณสุข

...นายแพทย์ปิยะสกล ได้ปาฐากถาเกียรติยศนายแพทย์สุจริต ศรีประพันธ์ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในยุคดิจิทัลChange Management Challenge in Health Care 4.0  สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญในการนำองค์กรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศกระทรวงสาธารณสุขจัดเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่จะรวมพลังสังคมมุ่งเป้าเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้ความท้าทายและความยั่งยืนในระบบสุขภาพ อันได้แก่

 1.งบประมาณมีจำกัดแต่เทคโนโลยีมีความทันสมัย และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

2.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นความคาดหวังของผู้รับบริการ และการฟ้องร้อง ร้องเรียนทาง Social Media มีมากขึ้น

3.บุคลากร ขาดแคลนทั้งจำนวนและการกระจายกำลังคนจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงควรน้อมนำหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4 ข้อ ดังนี้

1) ทำนอกระบบราชการอย่ามองเฉพาะระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ เพราะทำแบบเดิม ๆ แล้วไม่สำเร็จ

2) ทำงานให้เร็วทำให้เกิดความสำเร็จแล้วแสดงให้เห็นเป็นระยะ (Show small success along theway)

3) ทำงานเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

4) ปิดทองหลังพระ (ทำงานอย่าเอาหน้า)

ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานสาธารณสุขให้สำเร็จที่สำคัญคือภาวะผู้นำและการรวมพลังสามัคคี เพื่อมุ่งสู่ “ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

,,,สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจัดบูธนิทรรศการ  “รู้ก่อน รู้ทันรู้ร่วมกัน ป้องกันได้” การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง :โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง นำเสนอโดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการ

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดูแลสุขภาพของประชาชน4 ประเด็น ได้แก่

1)ซอฟต์แวร์ทันระบาด และพิชิตลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผลลัพธ์

1. ประชาชนมีข้อมูลในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคได้มากขึ้น

2. การใช้ Mobile Application ร่วมกับCloud Computing และ Big DataTechnology  ทำให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้รวมทั้งเป็นกลไกและระบบการกำกับดูแลการการป้องกันการควบคุมโรค รวมทั้งความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศ ลดการสูญเสียงบประมาน และทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 

2) Healthy Condo Model ซึ่งมีการนำเว็บแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการติดตามข้อมูลสถานะสุขภาพของชาวคอนโดมิเนียม

สภาพปัญหาในปัจจุบัน สังคมเมืองมากขึ้น สถบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้การพัฒนารูปแบบ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่ โดยได้จัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นจากเว็บเพจ www.healthycondo.infoในการติดตามข้อมูลสภานะสุขภาพของชาวคอนโดด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ 1. ประชาชนมีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมประเมินสถานะสุขภาพที่จำเป็นในเบื้องต้นเช่น ความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ส่วนสูง การหาค่าดัชนีมวลกายและการตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษา ส่งผลให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่พร้อมทั้งจัดการตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

2. ฐานข้อมูลสถานะสุขภาพที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในการดูแลสุขภาพรายบุคคล และฐานข้อมูลรวมของผู้พักอาศัย

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นมีความใส่ใจดูและสุขภาพด้วยความกระตือรือร้น (Active Helthy Citizen)

 

3) Bangkok Road Traffic Injury Data Center (BKK RTI DataCenter) เพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนน

โดยมีแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาแยกตามเป้าหมาย5 ส่วน คือ 1. Improve Safety culture and Mental: ลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มวินัยในการใช้รถใช้ถนน ของประชาชน 2. Integrate and Share data: สร้างData center สำหรับ RTI เพื่อวิเคราะห์และแชร์ข้อมูล3. Innovation platform: ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆในการลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุ เช่นกล้องจับคนขับจยย. ที่ไม่ใส่หมวก ->ใช้ ROBOT ทำงานแทนคน 4. Implement evaluatesystem: สร้างระบบติดตามและวัดผล  5. Intelligence Team: สร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  Tacit และExplicit Knowledge

ผลการดำเนินงาน 1. จัดตั้งศปถ.เขตลาดกระบัง(ทุกภาคส่วน) 2. ความร่วมมือจากเครือข่ายรัฐและเอกชน reportเหตุการณ์โดยใช้ IT 3. ทีม SRRT เก็บข้อมูลเชิงลึก   4. ร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยง

 

การขับเคลื่อนมาตรการด้านการบริหารจัดการ

ผลักดันผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ประเด็นอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการถนนจังหวัดกรุงเทพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเป็นประธานและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขต  50 เขตโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตเป็นประธาน

การขับเคลื่อนมาตรการด้านข้อมูล

สร้างความร่วมมือการรายงานข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบ Accident &Emergency Data Center

จัดทำ Program รายงานสถานการณ์7 วันอันตราย Online  http://rti.iudcf.org.ร่วมกับศูนย์เอราวัณ แก่โรงพยาบาล 95 แห่ง

ผลลัพธ์

(1)ผลการดาเนินงาน EOC -R T I ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11 –17 เมษายน 2561โดยความร่วมมือจากเครือข่ายสหวิชาชีพ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 –17เมษายน 25651สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้รับรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากศูนย์เอราวัณ พบผู้บาดเจ็บ จานวน 2,094 ราย เสียชีวิต 15ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559 - 2560พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 632ราย และผู้เสียชีวิตลดลง 10 ราย

(2) ประชาชนได้รับการดูแลที่รวดเร็วจากที่มีการจัดระบบโดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเช่น กล้อง CC TV มีการทำงานแบบเครือข่ายวิชาชีพทำให้งานมีคุณภาพสูง สอบสวนสืบสวนโรคได้รวดเร็ว ประสานงานกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งโรงพยาบาล ที่ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที ลดค่าใช้จ่าย

 

4) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงโดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูลจำนวน ฐาน มาพัฒนาเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นในการลงข้อมูลผู้ป่วยและสัตว์¬¬¬¬ที่ติดเชื้อ

กิจกรรมที่น่าสนใจ