16 - 05 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายเขตเมือง สคร. ทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ ร่วมวิเคราะห์ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนา“ระบบจัดการสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง” และนำเสนอผลงานโครงการเด่น(Product Champion)ในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองในแต่ละเขตรวม 12 เขต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และภาคีเครือข่าย ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานเชิงวิชาการ พื้นที่เขตเมือง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562 โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรคเข้ารวมประชุมด้วย

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานเชิงวิชาการพื้นที่เขตเมือง กล่าวว่า 
ทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ กลไกการป้องกันควบคุมโรเขตเมืองนั้น สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะเป็นเสาหลักให้กับกลุ่มเขตเมืองของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) และจะเตรียมความพร้อมทีมเขตเมือง เพื่อการจัดการและป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ซึ่งการขับเคลื่อนงานพื้นที่เขตเมืองที่มีความซับซ้อนและหลากหลายให้บรรลุผลสำเร็จ จะทำงานกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น(Public Private Partnership)ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การเอกชน(NGO) โดยเน้นประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดการขับเคลื่อน ....จึงจำเป็นต้องก่อให้เกิดกลไกใหม่ในการทำงานโดยเฉพาะ “Social Enterprise" เพื่อแก้ไขข้อจำกัดภาครัฐ/ภาคเอกชน และ NGO

...การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ และพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ได้สำรวจข้อมูลระบบการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ตามกรอบระบบสุขภาพของ องค์การอนามัยโลก “Six building blocks” ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพ, กำลังคนด้านสุขภาพ, ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ, การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่จำเป็น, กลไกการคลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล พื้นที่เป้าหมาย 
คือ เทศบาลนคร รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา รวม 32 แห่ง นอกจากนี้ ทีมกลุ่มเขตเมือง สคร. ได้นำเสนอผลงานโครงการเด่น(Product Champion)ในการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมืองในแต่ละเขตรวม 12 เขต

...นับเป็นความร่วมมือที่มุ่งมั่นและเข้มแข็ง จากเครือข่ายที่มาร่วมประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 75 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ให้คำปรึกษา วิพากย์ และเสนอแนะทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรายงานเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพื้นที่เขตเมืองให้กับระดับเขตทั้ง12 เขตแล้ว ยังเป็นผลในการเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป ส่งผลให้ประชาชนพื้นที่เขตเมืองมีสุขภาพดี

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1735120966633679

กิจกรรมที่น่าสนใจ