14 - 11 - 2017

สปคม.ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง"โรคเบาหวาน" แก่ประชาชน เนื่องในวันเบาหวานโลก

สปคม.ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง"โรคเบาหวาน" แก่ประชาชน เนื่องในวันเบาหวานโลก

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น " วันเบาหวานโลก " โดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากโรคเบาหวานแก่ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ภายใต้คำขวัญ “Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future” หรือ “ผู้หญิงและเบาหวาน…ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้น เพราะความผิดปกติของเซลล์ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานได้เมื่อน้ำาตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ค่าระดับน้ำตาลสูงเกินค่าระดับปกติ ปัจจุบันประเทศไทยใช้
เกณฑ์ระดับน้ำตาลที่ ≥ 126 มก./ ดล. เป็นค่าของน้ำาตาลในเลือดหลังจากการอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ญาติพี่น้องมีประวัติเป็นเบาหวาน อายุ30 ปีขึ้นไป เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดตั้งแต่ 4 กิโลกรัมขึ้นไป เคยคลอดบุตรที่มีความพิการแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุ เคยมีประวัติทารกเสียชีวิตในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ เคยมีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน อ้วน มีภาวะความดันโลหิตสูง ตรวจพบภาวะน้ำคร่ำมากกว่าปกติ และตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ

โรคเบาหวานเป็นโรคความเสื่อมของร่างกายที่ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ โดยปฎิบัติ ดังนี้
1. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลสูงเป็นหลัก และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่าปล่อยให้อ้วนลงพุง
2. เพิ่มกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4. ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป
5. หมั่นไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#สปคม_เพื่อสุขภาพคนเมือง
#เบาหวาน
#โรคเบาหวาน
#วันเบาหวานโลก2560


กิจกรรมที่น่าสนใจ