02 - 05 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนในช่วงหน้าฝน แนะยึดหลัก “ 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)”

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1721556264656816

กิจกรรมที่น่าสนใจ