04 - 05 - 2019

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พ.ค.62 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
วันที่ 4-6 พ.ค.62 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ถนนราชดำเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
กรมควบคุมโรค เข้าร่วมกับกรมควบคุมโรค 
เพื่อเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 
4 - 6 พ.ค.62 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ตามโบราณราชประเพณีไทย ที่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกให้ความสำคัญยิ่ง

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1728484587297317

กิจกรรมที่น่าสนใจ