17 - 05 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก เชิญชวนประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภัยเงียบใกล้ตัว

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) ณ ชั้น 1 ศูนย์นวตกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยในปีนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ภายใต้ประเด็นรณรงค์ปี 2562 คือ “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ซึ่งการวัดความดันโลหิตเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ประชาชนทราบได้ เป็นวิธีการที่ง่าย ไม่เจ็บตัว ใช้เพียงเครื่องวัดความดันโลหิต และไม่จำเป็นต้องไปวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลเสมอไป แต่สามารถวัดที่ใดก็ได้ที่สะดวก เช่น สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือที่บ้านที่มีเครื่องวัดความดันดลหิต และสามารถติดตามระดับความดันโลหิตของตนเองได้

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับประชาชน ผู้ป่วย และญาติที่มารับบริการที่ศูนย์นวตกรรมคลินิก เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง ลักษณะอาการ และแนวทางในการป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังแจกเอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง และเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง ลดอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตเมือง รวมทั้งลดอัตราตายจากภาวะแทรกซ้อนจากการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพประชาชน แนะนำให้ประชาชนตระหนักเรื่อง การรับประทานอาหาร เช่น ลดอาหารสหวาน มัน และเค็ม ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สำคัญ ขอเชิญชวนตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันตนเองและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้คำขวัญ “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือ

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1735426456603130

กิจกรรมที่น่าสนใจ