20 - 10 - 2017

ศูนย์ปฏิบัติการฯร่วม EOC: Emergency Operations Center สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการฯร่วม EOC: Emergency Operations Center สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคงานพระราชพิธีฯ ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯร่วม EOC: Emergency Operations Center สถาบันป้องควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และนายแพทย์เมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักการอนามัย กรุงเทพมหานคร ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ EOC พื้นที่กรุงเทพมหานคร ....เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ทั้งจากอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อนำโดยแมลง รวมถึงภัยสุขภาพอื่นๆ..ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มอบให้ทีมตระหนักรู้ (Situation Awareness Team หรือ SAT)

• เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ที่ 20 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยเชื่อมโยง ประสานข้อมูลกับกทม. และกรมควบคุมโรค รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีติดตาม 3 ประเด็น คือ

1) เฝ้าระวังป้องกันโรคในช่วงก่อน ระหว่างและหลังพระราชพิธี

2) โรคและภัยสุขภาพพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

3)โรคติดต่อนำโดยแมลง

• สั่งการให้ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมลงปฏิบัติงาน เมื่อเกิดการระบาด ในการสอบสวนโรค ประเมินความเสี่ยงเรื่องโรค ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน รวมทั้งบูรณาการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ ให้มีความพร้อม 2 ทีม ตลอดเวลา

• สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมมือกันกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานประกอบอาหารใน 22 จุด ประสานเชื่อมโยงข้อมูลกันกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

• ให้ทีมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องให้การสนันสนุนและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC)ด้านสาธารณสุข

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


กิจกรรมที่น่าสนใจ