05 - 05 - 2019

เข้าร่วมเข้าเฝ้าและรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้อาณาประชาราษฏร์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จชื่นชมพระบารมีและมีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ

ซึ่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารธสุข และประชาชน 
เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี, เฉลิมพระเกียรติและได้ร่วมกันถวายพระพร แด่ องค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1728503630628746

กิจกรรมที่น่าสนใจ