17 - 05 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ตระหนักถึงความสำคัญของ “ฆาตกรเงียบ” ใกล้ตัว

...วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เชิญชวนประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ภายใต้ประเด็นรณรงค์ปี 2562 คือ “Know Your Numbers” หรือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ซึ่งการวัดความดันโลหิตเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ประชาชนทราบได้ เป็นวิธีการที่ง่าย ไม่เจ็บตัว ใช้เพียงเครื่องวัดความดันโลหิต และไม่จำเป็นต้องไปวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลเสมอไป แต่สามารถวัดที่ใดก็ได้ที่สะดวกและสามารถติดตามระดับความดันโลหิตของตนเองได้

...โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ถือเป็น “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากไม่แสดงอาการ จนทำให้หลายคนต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ ทั้งนี้ ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561 และจำนวนผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5,186 คนในปี 2556 เป็น 8,525 คน ในปี 2560

...หากมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษา จะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ หลอดเลือดแดงในตาเสื่อม ตามัวหรือตาบอดได้ โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากหัวใจทำงานหนักขึ้น ทำให้ผนังหัวใจหนาตัว และถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

...แนวทางในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
1. จำกัดปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร ปริมาณการบริโภคโซเดียมที่เหมาะสมคือ ไม่เกินวันละ 2 กรัม 
2. งดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ควบคุมน้ำหนัก ให้มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 18.5 – 22.9 กก.ตร.ม. และมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับคนไทย คือผู้ชายไม่เกิน 90 ซม. (36 นิ้ว) และสำหรับผู้หญิงไม่เกิน 80 ซม. (32 นิ้ว) 
4. เพิ่มกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน 
5. วัดความดันโลหิตเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ตระหนักถึง “ฆาตกรเงียบ” ใกล้ตัว และให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสนับสนุนให้วัดความดันโลหิตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันตนเองจากการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

https://www.facebook.com/iudc.ddc.moph/posts/1735418106603965

กิจกรรมที่น่าสนใจ