20 - 09 - 2017

สปคม. จัดกิจกรรม “พัฒนาที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” Big Cleaning Day

สปคม. จัดกิจกรรม “พัฒนาที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” Big Cleaning Day
วันนี้ (20 ก.ย.60) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการ สปคม. นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม “พัฒนาที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” และให้นโยบายการทำงาน ว่า
1.หน้าที่ผู้อำนวยการคือ ต้องดูแล บุคลากรให้มีความสุข องค์กรต้องดี
หัวหน้ากลุ่มต้องดูแลลูกน้องทุกคน ทุกตำแหน่ง ให้เหมือนลูกและน้องของเรา เมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุข ก็จะสามารถบรรลุการทำงานเพื่อดูแลประชาชนได้
2.สิ่งแวดล้อมดี บ้านดี มีความสุข คนในบ้านรักกัน
การพัฒนาที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทุกคนช่วยกัน ผู้อำนวยการต้องเอื้ออำนวยทำให้เกิดขึ้น นับแต่นี้จะต้องเดินหน้า ดำเนินการภารกิจในระดับชาติ สร้างสังคมดี มีความสุข บุคลาคนเป็นคนดี เป็นผู้ให้ พูดจาดี มีความรัก ความจริงใจต่อกัน มีความเสมอต้นเสมอปลาย ทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดูแลปกป้องประเทศชาติและประชาชน
และต้องไม่ทำเฉพาะงานเดิม (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13กรุงเทพฯ) แต่ต้องทำเพิ่มขึ้นคือภารกิจป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองซึ่งเป็นภารกิจระดับชาติ
สิ่งที่ทำในวันนี้ เป็นการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนดี สถานที่ที่สกปรก ไม่ใช่ที่ของคนดี
นอกจากนี้ จากการเยี่ยมชมกลุ่มงานต่าง ๆ ของ สปคม. ขอชื่นชม “ห้องยานพาหนะ” ที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย และหวังให้ทุกพื้นที่นำไปเป็นแบบอย่าง อยากให้ทุกคนชื่นชมการทำความดี
การทำให้เกิดความสะอาด ต้องให้เกิดตั้งแต่ภายใน และการดำเนินกิจกรรม “พัฒนาที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเริ่มต้น ขอให้ทุกคนได้กระทำอย่างต่อเนื่อง
#สปคม_เพื่อสุขภาพคนเมือง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล


.วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข