08 - 11 - 2017

"กิจกรรมสร้างความสุข บุคลากรคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน"

"กิจกรรมสร้างความสุข บุคลากรคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน"

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ..ครับ"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค..บ่าย..วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560..

ขอขอบคุณชาว สปคม.ทุกท่านครับ..ที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นบาสโลบร่วมกัน) และพัฒนาองค์กร...อย่างต่อเนื่องทุกบ่ายวันพุธ...ครับ

ขอขอบคุณ กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบายฯ ผู้นำกิจกรรมดีดีในวันนี้ด้วยครับ...

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่น่าสนใจ

07 - 05 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคจัดบูธนิทรรศการ“รู้ก่อน รู้ทัน รู้ร่วมกัน ป้องกัน ควบคุมได้” ภายใต้หัวข้อ การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง : โอกาสความร่วมมือของสังคมเมือง และร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข “ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล


.วันนี้ (7พฤษภาคม 2561) การประชุม“ความท้าทายของระบบสุขภาพในยุคดิจิทัล” (Challenge in Health Care 4.0 :Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0) ระหว่างวันที่7-9 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข การประชุม ได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข