02 - 11 - 2017

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ TBCM online (กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบาย กลไก และศูนย์วิจัย จัดการความรู้)

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ TBCM online (กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบาย กลไก และศูนย์วิจัย จัดการความรู้)

กิจกรรมที่น่าสนใจ