08 - 11 - 2017

"กิจกรรมสร้างความสุข บุคลากรคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน"

"กิจกรรมสร้างความสุข บุคลากรคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน"

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ..ครับ"

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค..บ่าย..วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560..

ขอขอบคุณชาว สปคม.ทุกท่านครับ..ที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นบาสโลบร่วมกัน) และพัฒนาองค์กร...อย่างต่อเนื่องทุกบ่ายวันพุธ...ครับ

ขอขอบคุณ กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบายฯ ผู้นำกิจกรรมดีดีในวันนี้ด้วยครับ...

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่น่าสนใจ