1) พัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวเดินทาง 

2) ดำเนินการตามกฎหมายที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ รวมทั้งกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) ให้บริการคลินิกโรคผิวหนังและเรื้อน (Skin and Leprosy Clinic) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ที่เป็นปัญหาในเขตเมือง 

4) ให้บริการงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค       
5) ปฏิบัติภารกิจศูนย์รับผู้สัมผัสโรคติดต่อไว้กักกัน (Quarantine Center)    
6) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตเมือง 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย