18 - 09 - 2018

การให้บริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic)
เวลาเปิดให้บริการ
    ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการของคลินิก
    1.คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นก่อนการเดินทาง 
    2.ให้คำปรึกษา/แนะนำ ก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง เพื่อผู้เดินทางเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง และหากเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางจะได้รับมือกับปัญหาได้อย่างดี รวมทั้งภายหลังกลับจากการเดินทางหากมีการเจ็บป่วยจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดต่อไปยังคนในบ้านและผู้อื่นได้
    3.บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เหลือง, ไข้กาฬหลังแอ่น, อหิวาตกโรค และ ไข้หวัดใหญ่ และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนๆ