ที่ตั้งสำนักงาน

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 24/56 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2521 0943-5

แฟ็กซ์ : 0 2521 0936

EMAIL : iudc.ddc.moph@gmail.com