ในปี 2545 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต1ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบทั้งงานโรคไม่ติดต่อและโรคไม่ติดต่อในขณะนั้นมีพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพคือจังหวัดนนทบุรีปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนกรุงเทพมหานคร มีการร่วมดำเนินงานในบางประเด็นเช่น การทดสอบและควบคุมโรคที่มีปัญหาขนาดใหญ่อาทิโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้เลือดออก การพัฒนาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

    ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งกำหนดเขตสุขภาพออกเป็น 13 เขต กรมควบคุมโรคจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13กรุงเทพฯขึ้นเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13 กรุงเทพฯ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพ เพียงแห่งเดียว

    ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเขตเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่ได้จำกัดอยู่ที่เฉพาะกรุงเทพมหานครอีกต่อไปแต่ความเป็นเมืองขยายออกไปทั่วประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่อุบลราชธานี อุดรธานี และพัทยาการพัฒนาความเป็นเมืองที่มากขึ้นทำไห้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรทั้งไทย  และต่างด้าวอีกทั้งประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อไห้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้อย่างรวดเร็วหากการเฝ้าระวังควบคุมโรคไม่เข้มแข็งพอกรมควบคุมโรคโดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิการบดีกรมควบคุมโรคในขณะนั้นได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดตั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) เมื่อวันที่ 21เมษายน 2559

ข่าวที่น่าสนใจ