หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 กรมควบคุมโรคติดต่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมควบคุมโรค และสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 กรุงเทพฯ ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบทั้งงานโรคติดต่อและงานโรคไม่ติดต่อ ในขณะนั้นมีพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการร่วมดำเนินงานในบางประเด็น เช่นการสอบสวนและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาขนาดใหญ่ อาทิ โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออกการพัฒนาทีม SRRT เป็นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งกำหนดเขตสุขภาพออกเป็น 13 เขตกรมควบคุมโรคจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13กรุงเทพขึ้นเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558โดยให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพ ปฏิบัติงานสนับสนุนเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว
     ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเขตเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกรุงเทพมหานครอีกต่อไปความเป็นเมืองขยายออกไปทั่วประเทศตามจังหวัดต่างๆการพัฒนาความเป็นเมืองที่มากขึ้นทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรทั้งคนไทยและคนต่างด้าวอีกทั้งประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้อย่างรวดเร็วหากระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคไม่เข้มแข็งพอกรมควบคุมโรคโดยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคในขณะนั้น ได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดตั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559โดยมุ่งหวังให้เป็นสถาบันที่ดูแลสุขภาพของคนเมือง พัฒนานโยบาย ระบบและวิจัยรูปแบบสุขภาพเขตเมืองที่ได้มาตรฐานในเบื้องต้นได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายและในอนาคตสถาบันแห่งนี้จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เฝ้าระวังจากกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตรายสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อสุขภาพของคนเมืองเราจะเดินหน้าเพื่อดูแลสุขภาพของคนเมืองทั่วประเทศ


ข่าวที่น่าสนใจ