ประวัติสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

2545 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต1 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบทั้งงานโรคไม่ติดต่อและโรคไม่ติดต่อในขณะนั้น มีพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพคือจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนกรุงเทพมหานครมีการร่วมดำเนินงาน ในบางประเด็น เช่น การทดสอบและควบคุมโรคที่มีปัญหาขนาดใหญ่อาทิโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออกการพัฒนาทีม SRRT
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ เป็น 13เขต กรมควบคุมโรคจึงได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯขึ้นเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558โดยไห้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13 กรุงเทพฯ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่13 กรุงเทพแห่งเดียว
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเขตเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่ได้จำกัดอยู่ที่เฉพาะกรุงเทพมหานครอีกต่อไปแต่ความ เป็นเมืองขยายออกไปทั่วประเทศเช่น จังหวัดเชียงใหม่ นครราชศรีมา หาดใหญ่อุบลราชธานี อุดรธานี และพัทยาการพัฒนาความเป็นเมืองที่มากขึ้นทำไห้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรทั้งไทย  และต่างด้าว อีกทั้งประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อไห้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้อย่างรวดเร็วหากการเฝ้าระวังควบคุมโรคไม่เข้มแข็งพอ กรมควบคุมโรคโดยนายแพทย์อำนวย กาจีนะอธิการบดีกรมควบคุมโรคได้ตระหนักถึงแนวโน้ม ปัญหาด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดตั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เมื่อวันที่ 21เมษายน 2559

ข่าวที่น่าสนใจ