ซื่อสัตย์ : จะบริหารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว

เสียสละ :  เต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างเต็มความสามารถ

รับผิดชอบ : ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรเป็นลำดับแรกและเอาใจใส่ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว