1) ผลิตและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตร  การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ได้ มาตรฐาน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองของประเทศ โดยครอบคลุมประชากรพื้นที่เขตเมือง ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักเดินทางท่องเที่ยว
2) ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการบัญญัติ กฎหมายใหม่ๆ และ กำกับ ติดตาม สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายที่จำ เป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
3) สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านคลินิกเวชศาสตร์ การเดินทางและท่องเที่ยวห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและศูนย์ เฝ้าระวังกักกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตราย (Quarantine Center) ที่ได้มาตรฐานสู่สากล
4) แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองให้ ได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5)  ประสานความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง