06 - 11 - 2019

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 922 กลุ่มพัฒนาองค์กร