24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติทางการแพทย์(LAB)....เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศงาน....”ด้านวัณโรคและ การพัฒนางานด้านโมเลกุลาร์”

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติทางการแพทย์(LAB)....เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศงาน....”ด้านวัณโรคและ การพัฒนางานด้านโมเลกุลาร์” อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่พึ่งประชาชนและเครือข่ายได้

...วันนี้(14 พ.ย.60)นายแพทย์รุ่งเรือง กิตผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายให้ คุณรุจิรา ตระกูลพัว หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนานโยบา
ยกลไกและศูนย์วิจัยจัดการความรู้ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สู่มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง (Laboratory Accreditation : LA ) ณ ห้องประชุมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมีคุณสุวรรณา เพ็ชรโต นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รายงาน”การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง (Laboratory Accreditation : LA )

...การประชุมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่มุ่งเน้น”ด้านวัณโรค และการพัฒนางานด้านโมเลกุลาร์ ( Pubilc Health Lab )” ได้รับความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันบำราศนราดูร( คุณภาวิตา สุวรรณวัฒนะ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ), สำนักวัณโรค(คุณสายใจ สมิทธิการ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (คุณไกรฤกษ์ สุธรรม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

...ให้ความรู้เรื่องระบบความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงทางด้านLAB การพัฒนาจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติทางการแพทย์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ ก้าวสู่ความเป็นเลิศงานด้านวัณโรค การพัฒนางานด้านโมเลกุลาร์ ( Pubilc Health Lab ) .....อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนเขตเมือง

ข่าวที่น่าสนใจ