26 - 08 - 2019

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตําแหน่งผู้ประสานงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์

   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดดังเอกสารแนบ