24 - 04 - 2018

ความร่วมมือ..สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร กับระดับนานาชาติ

ความร่วมมือ..สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร กับระดับนานาชาติ

Dr.Tan Shang Chieng ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน
ตามโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว
(South East Asia One Health University Foundation; SEAOHUN)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.)และ
นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการ สปคม.และคณะ ให้การต้อนรับ
Dr.Tan Shang Chieng จากประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานตามโครงการ SEAOHUN(South East Asia One Health University Foundation; SEAOHUN) fellowship program

…นายแพทย์รุ่งเรือง ผอ.สปคม.ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตเมือง เช่น การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร และนางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผอ.สปคม.นำเสนอ
ผลการดำเนินงาน One Health Bangkok-Rabies พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
....จากนั้นพาเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ Dog park ณ สวนวัชราภิรมย์ และศูนย์พักพิงสุนัขที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
..ขอขอบคุณบุคลากรของกรุงเทพมหานคร นายสัตวแพทย์วีรวุฒิ สมพีร์วงศ์
นางจินตนา ลิ่วลักษณ์, คุณฐิติกานต์ ช่างต่อและคณะ รวมทั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

*ในระดับนานาชาติ
...องค์กรระหว่างประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับ
One Health ...ให้การสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรการดำเนินงานด้าน One Health เช่น ภายใต้โครงการ Emerging Pandemic Threats 2 – Preparedness and Response Project ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development; USAID), ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุข
(TUC) และการสนับสนุนของมูลนิธิซีโอฮุน (South East Asia One Health University Foundation; SEAOHUN)

*ในประเทศไทย
....โลกยุคปัจจุบันเจริญอย่างรวดเร็ว มนุษย์อยู่อาศัยในสังคมเมือง..มากขึ้น เช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนควบคู่กันไป
การเดินทางข้ามทวีปทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขณะเดียวกันธรรมชาติก็มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลส่งกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เช่นการเกิดโรคอุบัติใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น
โรคติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์

....แนวคิดเรื่อง One Health จึงเกิดขึ้นจากความพยายามบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่เกิดจากผลกระทบร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

....เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network; THOHUN) ซึ่งจัดตั้งอย่างเป็นทางการปี 2555 ....และมีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ระดับปลัดกระทรวง ระหว่าง 8 องค์กร ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
...การดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ได้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ เช่น ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ให้ความสำคัญการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน ตามแนวคิด One Health ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆและชุมชน ได้แก่ โครงการส่งเสริมบทบาท
ของอาสาสมัครในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการรายงานเหตุที่อาจเป็นปัจจัยการระบาดของโรคในชุมชน ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี

#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนพื้นที่เขตเมือง


ข่าวที่น่าสนใจ