04 - 10 - 2019

ประกาศ เรื่องรับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง