02 - 10 - 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 940

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อ เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คือ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตําแหน่งเลขที่ ๙๔๐ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น 

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้น แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งที่คัดเลือก

ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตําแหน่งเลขที่ ๙๔๐

(๑) นางตรีอมร วิสุทธิศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      กลุ่มพัฒนานโยบายและวิจัยรูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

(๒) นางสาวไมลา อิสสระสงคราม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

      กลุ่มพัฒนานโยบายและวิจัยรูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

(๓) นางสาวแก้วใจ มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      กลุ่มพัฒนานโยบายและวิจัยรูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

(๔) นางสาวชญาภา ไตรวิชญ์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

(๕) นางสาวสมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

      กลุ่มการพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร

(๖) นายปัณญ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) จะดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

๓. วิธีการคัดเลือก 

๓.๑ สอบข้อเขียน : การจัดทําแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง การทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ Social Enterprise (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) 

๓.๒ สอบสัมภาษณ์ : พิจารณาความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน อายุราชการและระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง/การปฏิบัติตน/ผลงานวิชาการ/การเผยแพร่ผลงาน รวมถึง สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

๔. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๔.๑ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 

๔.๒ กําหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทาง เว็บไซต์ http://iudc.ddc.moph.go.th/th/ และติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง