24 - 04 - 2018

ศูนย์ฝึกอบรม สปคม.มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกอบรม สปคม.มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ การฝึกอบรม และการบริหารหลักสูตร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเป็นที่พึ่งของเครือข่าย

วันนี้ (วันที่ 20 พ.ย. 60) นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยมี ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธื๋ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสต์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา รวมถึงกรรมการและคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมประชุม

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีภารกิจในการด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองการทำงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง

หลักสูตรของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจะได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เชื่อมโยงสู่ระบบการทำงาน และทำให้ปฏิบัติได้จริง โดยอาศัยกลไกการทำงานสร้างความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง


ข่าวที่น่าสนใจ