24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง..พัฒนางานวิจัย อย่างมีคุณภาพ...เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ....เป้าหมาย 12 เรื่องในปี 2560

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง..พัฒนางานวิจัย
อย่างมีคุณภาพ...เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ....เป้าหมาย 12 เรื่องในปี 2560

วันนี้ 16 พ.ย.60 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการ สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้การสนับสนุนและผลักดัน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและวิชาชีพ
ในการผลิต พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
ดร.นนท์ธิยา หอมขำ มหาวิทยาลัยธรรมาศาตร์ เป็นวิทยากร ทั้งบรรยายและลงมือปฏิบัติทันทีทั้งเช้า บ่ายและภาคเย็น จองวันที่ 16 พฤศจิยาน 2560
ทั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี


ข่าวที่น่าสนใจ