02 - 09 - 2019

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 940

ด้วยกรมควบคุมโรค จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 940 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) จํานวน 1 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ