04 - 10 - 2019

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา , ผู้ประสานงานโครงการฯ 1 อัตรา

ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการการพัฒนารูปบบของ พชข. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในเขตเมือง
 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบของพชข. 1 อัตรา
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายและแผนงานโครงการ. จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  7-11 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ