24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับเครือข่าย กทม.

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับเครือข่าย กทม. ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 พ.ย.60 ณ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนเขตสะพานสูงและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า ...จากข้อมูลสถานการณ์โรคมือเท้าปากประเทศไทยตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ต.ค.60 มีจำนวนผู้ป่วย 64,346 คน เสียชีวิต 3 คน …ได้มอบหมายบุคลากร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการ
…ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบคุมโรคมือเท้าปาก ร่วมกับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับ ครูและผู้ดูแลเด็ก ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก พื้นที่เขตสะพานสูง
และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

...ได้แก่ ครูและผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนทั้ง 6 ชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูง และเขตหนองจอก ได้แก่ ชุมชนแสงธรรมคลองมณี, ชุมชนซอยสมหวัง, ชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิอัล, ชุมชนธรรมานุรักษ์, สถานพัฒนาเด็กดาริสซุนนะห์ และชุมชนแผ่นดินทอง
อินดารุลมีนา รวมจำนวน 54 คน

...นับเป็นการดำเนินการที่สอดรับตามแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559-2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

....เครือข่ายที่ร่วมถ่ายทอดการพัฒนารูปแบบดังกล่าว
กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค คือ สำนักงานเขตสะพานสูง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง, ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน ซึ่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ดังนี้

1.จัดทำแผนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก
2.สร้างเสริมความรู้โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กและการป้องกันโรค
3.สาธิตฝึกปฏิบัติทักษะการเฝ้าระวังโรค ได้แก่ การคัดกรองและประเมินสภาพร่างกายเด็ก การทำความสะอาดและทำลายเชื้อ การดูแลเด็กป่วย และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

4.การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร,การสื่อสารความเสี่ยงโรคมือเท้าปาก เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัย ป้องกันโรค 5.ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญประคอง คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ “การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและที่อยู่อาศัยในชุมชน”

...หน่วยงานที่ดูแลเด็กเล็ก ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก ที่ได้รับการถ่ายทอด ได้สะท้อนว่า เป็นประโยชน์กับประชาชน การฝึกปฏิบัติครั้งนี้
สามารถเชื่อมโยงและสามารถรายงานข้อมูลจากพื้นที่สู่ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# สปคม.เพื่อสุขภาพของประชาชนพื้นที่เขตเมือง


ข่าวที่น่าสนใจ