24 - 04 - 2018

"นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อประชาชน และคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน" และ.."พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.."

"นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อประชาชน และคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน"
และ.."พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.."

วันที่ 20 พย. 60 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และให้นโยบายการกำกับองค์การที่ดี
และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจและ บุคลากร สปคม. เข้าร่วมกิจกรรม..


ข่าวที่น่าสนใจ