24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ กรมควบคุมโรค...

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ กรมควบคุมโรค... ร่วมสร้างผสานกลไกความร่วมมือกับ 3 เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข”ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” ดำเนินงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 17 พศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายการดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และประชุมบูรณาการขยายการให้ยาป้องกันวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาไอโซไนอาซิด (IPT)ให้กับเครือข่ายที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เรือนจำ และภาคประชาสังคม ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 120 คน

นายแพทย์รุ่งเรือง ได้บรรยายสถานการณ์เอดส์
และวัณโรค โดยกล่าวว่า สิ่งสำคัญของการจัดประชุมบูรณาการครั้งนี้ เนื่องจาก.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เกือบ 1ใน 3 ของการติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทยเกิดจาก... “วัณโรค” ซึ่งหากวัณโรคถูกวินิจฉัยและเริ่มการรักษาที่ล่าช้าจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และปัญหาวัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึ้น

...จากสถานการณ์ ปีพ.ศ.2558 องค์การอนามัยโลก ได้จัดประเทศไทยเป็น 1ใน 14 ประเทศที่มีภาระโรคสูง ในเรื่องปัญหาวัณโรค ปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และปัญหาวัณโรคและเอดส์ ดังนั้น วัณโรคร่วมเอชไอวียังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย

...องค์การอนามัยโลกปี 2559 ประมาณการว่า ในปี 2558 ทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 10.4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้พบ 1.2 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 11 มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย และผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดเสียชีวิตประมาณปีละ 1.4 ล้านคน ซึ่งเกือบ 1 ใน3 (ประมาณ 4 แสนคน) ที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกขณะนี้มีประมาณ 37 ล้านคน จะเป็นวัณโรคแฝง (latent TB) ประมาณ 1 ใน 3 โดยการติดเชื้อและป่วยด้วยวัณโรคจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับแรกในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

....กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ ปีพ.ศ. 2558 ถึง ปีพ.ศ. 2573 จะต้องมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลง จากจำนวน 6,900 ราย ให้เหลือ 1,000 ราย เสียชีวิต จาก 16,000 ราย ให้เหลือ 4,000 ราย และลดการตีตราจากร้อยละ 58.4 เป็นร้อยละ 5.8 ด้วย ซึ่ง...การทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีความซับซ้อน ประชากรมีความหลากหลาย มีการเคลื่อนย้าย ต้องได้รับความร่วมมือ การประสานงานที่ดี ประสานงานระหว่างแผนงานวัณโรค และแผนงานโรคเอดส์ และมีนโยบายที่ชัดเจน ตามมาตรการ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย”เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ประชาชนได้รับการปกป้องบริการที่ดี ได้รับการรักษาแต่แรกเริ่ม เพื่อลดภาระโรคให้น้อยลงและมุ่งสู่การยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ในอนาคต

....การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
1.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2.แพทย์หญิงอลิศรา ทัตตากร
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3.แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง ความสำคัญ
ของการให้ยาป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และแนวทางการให้ยาป้องกันวัณโรคแฝง
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาไอโซไนอาซิด

4.แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลปทุมธานี และ
คุณสุภา ผาสุก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน
การจัดบริการ IPTในโรงพยาบาล

5.ผู้แทนสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำแนะการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนการบริการ IPT ขยายการบริการสู่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชน และสถานบริการสาธารณสุขต่อไป

#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนพื้นที่เขตเมืองข่าวที่น่าสนใจ