05 - 09 - 2019

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 875

     ด้วยกรมควบคุมโรค จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 875 กลุ่มพัฒนาวิชาการ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) จํานวน 1 ตําแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ