11 - 10 - 2019

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์