24 - 04 - 2018

"ศูนย์นวคกรรมคลินิก ..เพื่อการป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืแง (สปคม.)"

"ศูนย์นวคกรรมคลินิก ..เพื่อการป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืแง (สปคม.)"

ให้ "ประชาชน" สามารถดูแลปกป้องตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ (Health litercy) โดยเฉพาะ...

เช่น โรคเบาหวาน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงตนเอง

.......

วันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ ศูนย์นวคกรรมคลินิก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืแง กรมควบคุมโรค

ข่าวที่น่าสนใจ