24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมการผสานกำลัง..ลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บที่ป้องกันได้

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมการผสานกำลัง..ลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บที่ป้องกันได้ กับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4

กลุ่มเป้าหมาย..นายกอบจ.ทั่วประเทศกว่า 1,600 คน
....เน้น "การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใย#สปคม.เพื่อสุขภาพประชาชนพื้นที่เขตเมืองข่าวที่น่าสนใจ