08 - 10 - 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง