24 - 04 - 2018

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ...รวมพลังเครือข่ายจิตอาสาเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...รวมพลังเครือข่ายจิตอาสาเขตเมือง..ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว คนที่รัก เพื่อนบ้านและ
ชุมชน ด้วยชุดความรอบรู้สุขภาพ(Health literacy)
...”เปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนป่วย"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตอาสาดูแลสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยชุดความรอบรู้
(Health Literacy) การหยั่งรู้สุขภาพตนเองด้วย "เปลี่ยน ก่อน ป่วย" เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการดูแลคอ บ่า ไหล่โดยได้มอบกลุ่มภารกิจป้องกันควบคุมโรคพื้นที่กรุงเทพมหานครและศูนย์บริการคลินิก ดำเนินการ
ในการจัดประชุมครั้งนี้

...นพ.รุ่งเรือง กล่าวต่อไปว่า โรคปวดคอ บ่า ไหล่ เกิดได้กับทุกกลุ่มคนที่ทำงาน เนื่องจาก ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สื่อสารสังคมออนไลน์ หรือท่าทางการทำงานซ้ำ ๆ เช่น นั่งทำงานบนโต๊ะนานๆ นั่งพิมพ์งานหน้าคอมพิวเตอร์
หรือnotebookนานๆ ก้มคอเปิดงาน เล่นเกมส์หรือตอบโต้(chat)ทางสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดการเกร็งและปวดกล้ามเนื้อปวดคอ บ่า ไหล่ สะสม จนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพได้

...ซึ่งวันนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ปรางค์ทอง ดวงโนแสง เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้การดูแลรักษาสุขภาพ
ด้วยตนเอง เรื่องโรคปวดคอ บ่า ไหล่ ซึ่งเกิดได้กับทุกกลุ่มคนที่ทำงาน

...การประชุมครั้งนี้ ได้รับความสนใจมาก ประกอบด้วยประชาชนผู้ที่มาใช้บริการคลินิก สถาบันป้องกันควคุมโรคเขตเมือง , กลุ่มเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย ชมรมผู้สูงอายุสำนักงานเขตบางเขน และประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวม 65 คน

...นับเป็นประโยชน์ โดยจะมีถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะๆ จนครบชุดความรอบรู้(Health literacy)ที่กำหนดไว้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคาดหวังว่า ถ่ายทอดชุดความรอบรู้ทางสุขภาพนี้จะ ...”เกิดการรวมพลังเครือข่ายจิตอาสาในเขตเมืองในการดูแลสุขภาพพื้นที่เขตเมือง หรือสังคมเมือง”... อย่างรอบคอบ รอบรู้(Health literacy)อย่างมีสติในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรองข่าวสารด้านสุขภาพ ก่อนการเลือกวิธีที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อตนเอง ครอบครัว คนที่รักและ
ประชาชนเพื่อนบ้านและชุมชนให้มีสุขภาพดีต่อไป

#สปคม.เพื่อสุขภาพของประชาชนพื้นที่เขตเมือง


ข่าวที่น่าสนใจ