16 - 10 - 2019

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบฯ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบของ พชข. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในเขตเมือง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนารูปแบบของ พชข.

ลำดับที่ 1 นางสาววราพร งามดี
ลำดับที่ 2 นางสาวณัฐริกา เกิดทรัพย์
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อการจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการฯ ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562