24-04
2018
1262
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ศูนย์นวคกรรมคลินิก ..เพื่อการป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืแง (สปคม.)"

ให้ "ประชาชน" สามารถดูแลปกป้องตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ.....

อ่านต่อ
24-04
2018
1175
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ...รวมพลังเครือข่ายจิตอาสาเขตเมือง

ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว คนที่รัก เพื่อนบ้านและ

อ่านต่อ
24-04
2018
2246
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน

เพื่อสร้างองค์กรสุขภาพดี ชีวีมีสุข เปี่ยมล้นสามัคคี.....

อ่านต่อ
24-04
2018
2512
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือ..สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร กับระดับนานาชาติ

Dr.Tan Shang Chieng ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานตามโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว....

อ่านต่อ
24-04
2018
2348
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ กรมควบคุมโรค...

ร่วมสร้างผสานกลไกความร่วมมือกับ 3 เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข”ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” ....

อ่านต่อ
24-04
2018
1305
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข...

อ่านต่อ
24-04
2018
584
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับเครือข่าย กทม.

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร......

อ่านต่อ
24-04
2018
1204
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ....

อ่านต่อ
23-09
2017
56
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (17 ก.ย. 60) กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 126

วันนี้ (17 ก.ย. 60) กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 126
"เตือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ยังต้องเฝ้าระวังเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก"

อ่านต่อ
22-09
2017
21
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ในพิธีเปิดประชุม SEAMEO TROPMED Network Governing Board วันที่ 8 กันยายน 2560 มนิลา สาธาณรัฐฟิลิปปินส์

ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ในพิธีเปิดประชุม SEAMEO TROPMED Network Governing Board วันที่ 8 กันยายน 2560 มนิลา สาธาณรัฐฟิลิปปินส์

รายงานผลการประชุม Governing Board Meeting ครั้งที่ 55 ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2559

และเป็นประธานการประชุมก่อนส่งมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุม Governing Board Meeting ครั้งที่ 56 ให้ Dr. Paulyn Jean Rosell-Ubial, Secretary of Health, Department of Health, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ...

อ่านต่อ
21-09
2017
23
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำเสนอผลงานเด่น สร้างความเข้าใจเครือข่าย แสดงผลสำเร็จนวัตกรรม

สปคม.เพื่อสุขภาพคนเมือง

นำทีมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำเสนอผลงานเด่น สร้างความเข้าใจเครือข่าย แสดงผลสำเร็จนวัตกรรม..."การพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่ (Healthy Condo Model) ประโยชน์การป้องกันควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพในเขตเมือง.......................................... ...

อ่านต่อ
1
Go
of
1