25-09
2018
10484
ข่าวประชาสัมพันธ์

สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
25-09
2018
13803
ข่าวประชาสัมพันธ์

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

อ่านต่อ
20-09
2018
32866
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมคลินิก ..เพื่อการป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)

ให้ "ประชาชน" สามารถดูแลปกป้องตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ.....

อ่านต่อ
24-04
2018
25100
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ...รวมพลังเครือข่ายจิตอาสาเขตเมือง

ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว คนที่รัก เพื่อนบ้านและ

อ่านต่อ
24-04
2018
21831
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ออกกำลังกายร่วมกัน

เพื่อสร้างองค์กรสุขภาพดี ชีวีมีสุข เปี่ยมล้นสามัคคี.....

อ่านต่อ
24-04
2018
7061
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือ..สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร กับระดับนานาชาติ

Dr.Tan Shang Chieng ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงานตามโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว....

อ่านต่อ
24-04
2018
4028
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ กรมควบคุมโรค...

ร่วมสร้างผสานกลไกความร่วมมือกับ 3 เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข”ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” ....

อ่านต่อ
24-04
2018
1556
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข...

อ่านต่อ
24-04
2018
820
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับเครือข่าย กทม.

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร......

อ่านต่อ
24-04
2018
1372
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ....

อ่านต่อ
1
Go
of
1