• นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน : ผู้อำนวยการ สปคม
  เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 611

  • นางนภัทร วัชราภรณ์
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ 1
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและปฏิบัติการควบคุมโรค
    หน่วยงาน : กลุ่มระบาดวิทยา
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 402

  • นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ 2
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นายธีระ เบญจมโยธิน
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มศูนย์บริการโรคในเขตเมือง
    หน่วยงาน : กลุ่มศูนย์บริการ
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 203

   • นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
    หน่วยงาน : กลุ่มยุทธศาสตร์
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 413

   • นางณฐพร ชลอลักษณ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
    หน่วยงาน : กลุ่มบริหาร
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 604

  • พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย
   ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   หน่วยงาน : ผู้อำนวยการ สปคม
   เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 507

  • นางรุจิรา ตระกูลพัว
   ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและวิจัยรูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง
   หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนานโยบาย
   เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 504

  • นางศุภรัตน์ บุญนาค
   ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
   หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
   เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 508


   • ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝึกอบรม
    หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
    เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


   • ตำแหน่ง : หัวหน้างานสื่อสารสร้าง ความเข้าใจ
    หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
    เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจสื่อสาร ภายในองค์กร
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจสื่อสาร ภายในองค์กร
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :


    • ตำแหน่ง : ภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
     หน่วยงาน : กลุ่มสื่อสาร
     เบอร์โทร :