• นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน : ผู้อำนวยการ สปคม
  เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 611

  • นางนภัทร วัชราภรณ์
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจระบาดวิทยา ปฏิบัติการควบคุมโรค และศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 402

   • นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงาน และพัฒนาองค์กร
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 413

  • นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นางรุจิรา ตระกูลพัว
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจพัฒนานโยบาย กลไกล และศูนย์วิจัย จัดการความรู้
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 504

   • นางศุภรัตน์ บุญนาค
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาเครือข่าย และสร้างความเข้าใจ
    เบอร์โทร : 02 5210943-5 ต่อ 508

  • นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นางสุวรรณี ธรรมมีภักดิ์
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจบริหารกลาง
    เบอร์โทร :

   • นางภาวนา สูติพันธ์วิหาร
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
    เบอร์โทร : 0 2521 0943 ต่อ 604

  • นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต
   ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
   หน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ
   เบอร์โทร :

   • นางอรวรรณ บำรุง
    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
    หน่วยงาน : กลุ่มภารกิจป้องกันควบคุมโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการคลินิก
    เบอร์โทร : 0 2521 0943 ต่อ 201