ส: สร้างสรรค์ สามัคคี มีความสุข
ป: ประเทศชาติและประชาชนมาก่อน 
ค: ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ 
ม: เมืองสุขภาพดี พหุภาคีมีส่วนร่วม