สังคมดี บุคลากรดี "มีความสุข"

ป               ประเทศชาติและประชาชนมาก่อน

ค               ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ

ม               เขตเมืองสุขภาพดีด้วยความร่วมมือพหุภาคี

ข่าวที่น่าสนใจ