มิติประสิทธิผล

          1. ประชาชนเขตเมือง ประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวเดินทาง มีสุขภาพดี
          2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง


มิติคุณภาพการให้บริการ
          3. ประชาชน ผู้รับบริการหน่วยงานเครือข่าย มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในระบบป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
          4.ศูนย์บริการโรคเขตเมืองที่มีคุณภาพมาตรฐาน
          5. ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล
          6. นโยบายและรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทเขตเมืองมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ


มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

          7. เครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถนำนโยบายรูปแบบการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          8. การจัดการระบบเฝ้าระวังโรค เตือนภัยพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ครอบคลุมและ
          9. การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
          10. ระบบกลไกการถ่ายทอดนโยบายรูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
          11. ระบบการติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
          12. การบริหารจัดการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์กร

          13. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน

          14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเป็นปัจจุบัน สะดวกและเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          15. เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
          16.ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ