25-09
2018
10493
ข่าวประชาสัมพันธ์

สปคม.ได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เข้าร่วมจัดบูธวิชาการและได้รับรางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 ในวันที่14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
25-09
2018
13809
ข่าวประชาสัมพันธ์

สปคม. กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (BDU)"

อ่านต่อ
24-04
2018
542
ข่าวประชุมสัมนา

ศูนย์ฝึกอบรม สปคม.มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ

การฝึกอบรม และการบริหารหลักสูตร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเป็นที่พึ่งของเครือข่าย....

อ่านต่อ
24-04
2018
1559
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข...

อ่านต่อ
24-04
2018
463
ข่าวประชุมสัมนา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมการผสานกำลัง..ลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บที่ป้องกันได้

กับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 4....

อ่านต่อ
24-04
2018
821
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกับเครือข่าย กทม.

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร......

อ่านต่อ
24-04
2018
1372
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จำทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ....

อ่านต่อ
1
Go
of
1