ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
1) การส่งเสริมขีดความสามารถการวิจัยสู่นานาชาติ
2) การส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายนอกภาคสาธารณสุข (Non-Health Sector) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนเขตเมืองเพิ่มขึ้น
3) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของสังคมเมือง
4) การระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
5) การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทเขตเมือง
6) การเร่งรัดและผลักดันบุคลากรให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ